Župa Gospe od Ružarija - Segetseget ZC gospa od ruzarija

Adresa: Hrvatskih žrtava 124, 21218 Seget Donji
Telefon: (021) 880-378

Web stranica župe: Župa Gospe od Ružarija - Seget

Župnik: don Nikola Galov


Raspored sv. misa

Nedjeljom
Župna crkva Gospe od Ružarija - u 8.00 i u 9.30 sati.
Crkva Hrvatskih mučenika (Vranjica) - u 11.00 sati.

Radnim danom: u 8.00 sati u župnoj crkvi Gospe od Ružarija.

Povijest

Današnju župu Seget sačinjavaju Donji i Gornji Seget i Vranjica, koja se u posljednje vrijeme razvila u lijepo primorsko mjesto sa stalnim i povremenim stanovnicima-viken- dašima. Župa graniči sa šibenskom biskupijom, u primorskom dijelu sa župom Marina, a u zagorskom dijelu s Bristivicom i Prapatnicom. Taj je kraj bio naseljen već u ilirskom razdoblju, o čemu govori veći broj gomila i gradina po okolnim brdima od kojih je posebnu važnost imala gradina na današnjem brdu Sutiliji (Sveti Ilija). Poznato je da su rimski graditelji koristili kamen iz segetskog kamenoloma. Hrvati su taj kraj naselili već u 7. stoljeću. U neposrednoj blizini je Trogir, a nešto dalje starohrvatski Bijaći s crkvom svete Marte. O naseljenosti toga kraja u srednjem vijeku govore srednjovjekovna naselja: Smokvice koje sc spominje 1191. godine i Meslina, pa crkva svetog Danijela (današnji lokalitet Sudanel), kao i stećci kod crkve svetog Vida.

Sve do polovice 20. stoljeća zagorski dio župe imao je više stanovnika od primorskog dijela. Danas su neki zagorski zaselci gotovo posve opustjeli, a njihovi su se stanovnici nastanili u segetskom i trogirskom polju.

Kaštel Seget sagradio je Jakov Rotondo 1560-1564. godine. Dimenzije kaštela su 85 x 70 metara. Kaštel je imao četiri kule koje su se nalazile na uglovima. Kroz kaštel su vodile tri uzdužne i dvije poprečne ulice popločane kamenom. Kaštel je naseljen stanovništvom iz Zagore koje je do danas sačuvalo štokavsko-ikavsko narječje.

Ne može se sa sigurnošću reći kada je župa osamostaljena. Svakako. Seget je već u prvoj polovici 17. stoljeća imao svoga župnika koji je stanovao u Trogiru.

Župna kuća od klesanog kamena sagrađena je 1935. godine za župnika don Josipa Careva. U 17. stoljeću nije bilo župne kuće. Polovicom 18. stoljeća bila je župna kućica nedaleko od crkve Gospe od Konacvina, ali je već tada bila nedostatna i vrlo trošna, pa su župnici koji su većinom bili trogirski kanonici, stanovali u Trogiru ili kod svoje rodbine, ukoliko su bili rodom iz Segeta.

Matične knjige R od 1688. do 1825; V od 1633. do 1825; U od 1689. do 1825, nalaze se u ŽU. Knjige R od 1825. do 1949, osam svezaka; V od 1925. do 1945; U od 1924. do 1951, dva sveska, nalaze se u MU Trogir. Nepotpuna godišta parica R. V i U od 1822. do 1941. nalaze sc u NAS.

Župa je 1938. godine imala 2.220 stalnih stanovnika, a 2.001. godine bilo ih je 1.670.

Crkve

gospeodruzarija1. Župna crkva Gospe od Ružarija nalazi se u kaštelu Seget. Sagrađena je od bijelog klesanog kamena na mjestu manje crkve iz 1700. godine koju spominje biskup Kačić u svojim vizitacijama iz 1723. i 1730. godine. Gradnja današnje crkve započela je 3. ožujka 1750. i već se u njoj obavljalo bogoštovlje 1758. godine, nakon što je bila pokrivena i popločana, iako još nije bila posve uređena. Posvećena je 1800. godine. Današnji je zvonik, s elementima baroknog stila, sagrađen 1896., nakon što je prijašnji bio srušen od groma. Crkva je jednobrodna građevina s velikom četvrtastom apsidom. Sa sjeverne strane apside sagrađena je sakristija. U crkvi su tri barokna oltara od kamena i mramora. Veliki je oltar posvećen Gospi od Ružarija, a pobočni oltari Sv. Križu i Gospi od Karmela. Na Gospinim oltari¬ma nalaze se oltarne slike iz 18. stoljeća, a na oltaru Sv. Križa, u oltarnoj niši zatvorenoj staklom, veliko drveno raspelo, također iz 18. stoljeća. U zidnoj niši zatvorenoj staklenim vratima, do olta¬ra sv. Križa, nalazi se kip Gospe od Ružarija u sjedećem položaju odjevena u platno. U crkvi se na¬lazi slikano raspelo iz 14. stoljeća i triptih koji prikazuje Gospu s Djetetom, sv. Bartula i sv. Nikolu. za koji se pretpostavlja da je rad Trogiranina Blaža Jurjeva. Na drvenom koru iznad ulaznih vrata nalaze se orgulje koje je postavio 1856. godine Ivan Krstitelj Lorenzi iz Vicenze. Svi oltari sa svojim slikama i svi ostali navedeni predmeti, kao i orgulje, zaštićeni su kao spomenici kulture. Crkvena lađa je duga 10 i široka 6 metara, a dužina četvrtaste apside iznosi 7 i širina 5 metara. “

rodenjamarijina2. Crkva Rođenja Marijina - Gospa od Konacvina nalazi se pokraj mora između Segeta i Trogira. Na mjestu današnje crkve bila je manja crkva sagrađena u srednjem vijeku koju su trogirski plemići s članovima bratovštine i ostalim vjernicima proširili 1582. godine, davši joj današnji oblik, i podigli zv onik, kako se čita na latinskom natpisu, ukle-sanom iznad vrata. Crkva je sa svojim imanjima bila nadalje Stolnog kaptola u Trogiru. Godine 1616. redovnici augustinci pokušali su kod nje podignuti samostan, ali im to nije bilo odobreno. Biskup Kačić (1721-1730.) u svojim vizitacijama tu crkvu navodi kao župnu crkvu u kojoj su tri oltara: Uznesenja Marijina, sv. Ilije i veliki oltar Male Gospe. Oltari su drveni. Namjesto velikog oltara danas je jednostavni oltar prema puku. Crkva se naziva i Gospa od Konacvina. Stara riječ vina - vina znači grijeh, a jer je u crkvi i oko nje bilo, a i danas je, groblje, to znači konac ili kraj grijeha ili griješenja. U crkvi se štovala bi-zantska Gospina slika za koju se navodi daje bila «lijepa i glasovita zbog mnogih čudesa», pa su mnogi grješnici pred tom slikom odlučili više ne griješiti.

3. Crkva Gospe od Snijega - Gospa od Zvirače nalazi se u Malom polju između Segeta i Trogira. Crkva je srednjovjekovna građevina, četvrtastog je oblika s malom polukružnom apsidom. Na uglovima ima jake potpornje. Lađa je duga 7 i široka 5 metara. U apsidi se nalazi oltar na kome su tri slike. U sredini je Gospa, s desne strane sv. Ivan Trogirski s gradom u ruci, a s lijeve sv. Lovre. Svod je slomljen u gotičkom stilu. U crkvi se nalazi grobnica kanonika Ivana Boića iz 1768. godine. Na nutarnjem zidu su freske, vrlo oštećene, koje predstavljaju Kalvariju. Crkva se od starine zove, po lokalitetu na kojem se nalazi, Sveta Marija od Sviraca ili pak Gospa od Snijega. Imala je svoju bratovštinu koja je vodila brigu oko njezina uzdržavanja. Gospina slika na oltaru, kao i sama crkva zaštićeni su kao spomenik kulture 1962. godine. Crkveni prostor je ograđen zidom.

4. Crkva svetog Ilije, proroka nalazi se na istoimenom brdu Sutiliji (Sveti Ilija). Ne zna se godina njezine gradnje. Drži se daje srednjovjekovna građevina podignuta u središtu stare ilirske gradine s gomilom. Crkva je duga 6.85 i široka 5,20 metara. Ima malu polukružnu apsidu. Krov je presvođen i pokriven pločom. Oko crkve je bilo groblje u kojem se ukopavalo i u 19. stoljeću. Prije proširenja crkve Gospe od Konacvina 1582. godine ta je crkva bila župna. Poslije Drugog svjetskog rata crkva je bila devastirana i takva je ostala sve do 1962. godine, kada je tadašnji župnik don Mile Vidović s nekolicinom vjernika na nju stavio vrata, očistio je i na blagdan sv. Ilije navedene godine prvi put poslije rata u njoj slavio misu na veliko zadovoljstvo segetskih vjernika. Crkva je u vrlo lošem stanju bila i 1641. godine, kako izvješćuje biskup Jordanus, jer se nalazila na vrhu brda i bila izlože¬na nevremenu i udarima groma.

svvid5. Crkva svetog Vida nalazi se iznad velike klisure, ispod da¬našnjeg zaselka Baradići. Duga je 10 i široka 6 metara. Lađa ima četvrtastu apsidu. Crkva je vrlo sta¬ra. romaničkog je stila, po kojoj je današnji zaselak Baradići nekada nosio ime. Ona je vjerojatno bila središnja crkva srednjovjekovnog sela Smokvice. Oko crkve je bilo srednjovjekovno groblje sa stećcima.

hrvatskihmucenika6. Crkva hrvatskih mučenika u Vranjici moderna je građevina sagrađena 2001. godine za župnika don Nikole Galova na brežuljku okruženom kućama. Crkva    je sa svojim zvonikom visokim 28 metara vidljiva sa svih strana i daje pečat cijelom novom naselju. Posvećena je 5. kolovoza 2002. godine. Crkva je osmerokutnog tlocrta, promjera 15x15 metara. Stupovi oko crkve podsjećaju na peripter splitske katedrale. Nacrt je izradio arh. Igor Cičin Šain. Brončane vratnice, s raznim biblijskim motivima i likovima hrvatskih svetaca, izradio je ak. kipar Veno Jcrković. a vitraje na prozorima njegova supruga ak. slikarica Ina Jerković. S crkvom je povezan manji pastoralni centar za razne pastoralne sadržaje. Crkva ima 200, a ostale prostorije 350 m.

Statistika

2015. godina

 Krštenja 33
 Prvopričesnici 28
 Krizmanici 36
 Ženidbe 14
 Sprovodi 51