Apostolsko pismo za mons. Dražena Kutlešu

FRANJO, BISKUP, SLUGA SLUGU BOŽJIH, časnome bratu DRAŽENU KUTLEŠI, dosadašnjemu Porečkom i pulskome biskupu, novoimenovanom Splitsko-makarskom nadbiskupu koadjutoru, pozdrav i Apostolski blagoslov.

Mučenici su Dalmacije i Istre u ljubljenoj zemlji hrvatskoj posebno čašćeni, osobito u svetim biskupima Dujmu i Mavru, koji se ujedno štuju u lateranskoj krstionici te su tako od drevnih vremena pa sve do današnjih dana rimskim Prvosvećenicima veoma pri srcu; njih naime i Mi, također, ne doživljavamo kao nijeme promatrače niti kao najamnike koji pred vukom bježe, nego kao brižne pastire koji bdiju nad Kristovim stadom, propovijedajući velikom i malenom, bogatom i siromašnom svaku mudrost Božju, te oni tako neumorno vode Crkvu kao veliku lađu što brodi po moru ovoga svijeta, i koju se, udaranu valovima svakojakih napasti, ne smije napustiti, već njome treba brižno upravljati (usp. Sv. Bonifacije, Ep. 3, 352.354). Tako razmatrajući, očinskom ljubavlju svraćamo misao na stado Splitsko-makarske nadbiskupije čiji je nadbiskup metropolit, časni brat Marin Barišić u duhovnoj potrebi žarko zamolio za pomoć kako bi se u vođenju biskupijskoga života mogao osloniti na službu koadjutora. Na tebe, dakle, časni brate, mislimo, koji si u svojoj obavljenoj pastirskoj službi u Porečkoj i pulskoj biskupiji stekao dragocjeno znanje te si očitovao vještinu u duhovnim i zemaljskim stvarnostima života. Stoga, tebe, saslušavši savjet Kongregacije za biskupe, puninom Našeg Apostolskog autoriteta, a prethodno te oslobodivši veze s gorespomenutom biskupijom, imenujemo SPLITSKO-MAKARSKIM nadbiskupom koadjutorom sa svim udijeljenim pravima i danim odgovarajućim obvezama. O ovome Našemu dekretu želimo da upoznaš kler i narod navedene biskupijske zajednice koju potičemo da te prime kao oca kojega treba ljubiti, kao učitelja kojega treba slušati te kao zaštitnika kojega treba poštivati. Skladnom riječju i duhom zajedno s nadbiskupom metropolitom pasi, časni brate, ovu biskupijsku zajednicu naučavajući i braneći ju, s trudom i neprestanim uzdanjem u Gospodina, da i ona sama, vođena primjerom tvojega života, u vjeri koju ustima naviještaš te ustrajnim radom potvrđuješ, ostane postojana te da se u djelima pouzdano potvrdi, po zagovoru Blažene Djevice Marije, svetoga Dujma i salonitanskih mučenika.

Dano u Rimu, kod sv. Ivana Lateranskog, jedanaestoga dana mjeseca srpnja, o spomendanu sv. Benedikta opata, godine Gospodnje dvije tisuće dvadesete, osme Našega Pontifikata.                       

FRANJO, PAPA

Francesco Piva, Ap. Prot.

bula kutlesa web


FRANCISCUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI Venerabili Fratri CAROLO KUTLEŠA, hactenus Episcopo Parentino et Polensi, Archiepiscopo Coadiutori Spalatensi-Macarscensi nominato, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Martyres Dalmatiae et Histriae in dilecta terra croata magnopere honorati sunt, praesertim in sanctis Episcopis Domnione ac Mauro, qui etiam in Baptisterio Lateranensi memorantur atque Romanis Pontificibus ab antiquis temporibus usque ad hunc diem proximi sunt; quos enim Nos etiam non tacitos speculatores intuemur, non mercenarios lupum fugientes, sed pastores sollicitos, vigilantes super gregem Christi, praedicantes maiori et minori, diviti et pauperi omne consilium Dei, Ecclesiam iugiter habentes veluti navem magnam per mare mundi huius enavigantem, quae, diversis tentationum fluctibus tunsa, non est relinquenda, sed regenda (cfr s. Bonifatius, Ep. 3, 352.354). Quae meditantes, paterna dilectione ad spirituales necessitates flectimus mentem gregis Spalatensis-Macarscensis, cuius Archiepiscopus Metropolita, Venerabilis Frater Marinus Barišić enixe petivit ut vitae dioecesanae moderandae Coadiutoris frui posset iuvamine. De te ergo, Venerabilis Frater, cogitavimus, qui in pastorali tuo apud dioecesim Parentinam et Polensem exercito officio singularem adeptus es aestimationem ac peritiam spiritualium et humanarum rerum ostendisti. Proinde, audito consilio Congregationis pro Episcopis, Apostolicae Nostrae auctoritatis plenitudine, te, superioris Ecclesiae vinculo soluto, Archiepiscopum Coadiutorem SPALATENSEM-MACARSCENSEM nominamus, debitis datis iuribus congruisque imposi­tis obligationibus. Hoc de Nostro decreto edoceas volumus clerum et populum huius ecclesialis communitatis, quos exhortamur, ut te habeant patrem diligendum, magistrum audiendum custodemque colendum. Concordi sono et animo cum Archiepiscopo Metropolita pascas, Venerabilis Frater, hanc ecclesialem communitatem docendo, defendendo, laborando et iugiter sperando in Dominum, ut, vitae tuae ducta exemplo, fidem quam ore doces et labore consignas, firmiter ipsa teneat et operibus profiteatur confidenter, Beata Maria Virgine, sancto Domnione et martyribus Salonitanis intercedentibus.

Datum Romae, Laterani, die undecimo mensis Iulii, in memoria s. Benedicti abbatis, anno Domini bismillesimo vicesimo, Pontificatus Nostri octavo.

FRANCISCUS PP.

Franciscus Piva, Prot. Ap.